Een persoonlijke aanpak bij je zoektocht naar een passende buitenlandervaring!

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bureau Buitenland

Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt/worden verstaan onder: cursist: zowel degene die een opleiding wil volgen als, voor zover van toepassing, zijn ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

de overeenkomst: de overeenkomst tussen Bureau Buitenland en de cursist m.b.t. de opleiding en overige dienstverlening al of niet i.v.m. de opleiding.

de prijs: de prijs van de van de opleiding en/of overige dienstverlening.

 Artikel 1 De overeenkomst

 1. Geldt de aanmelding voor een aantal personen die tezamen als een groep moeten of kunnen worden aangemerkt, dan is de opdrachtgever verplicht daarvan terstond en uitdrukkelijk melding te maken, met mededeling van alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst mede kunnen bepalen.
 2. De opdrachtgever(s) is (zijn) hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de inschrijving en de overeenkomst voor hemzelf  en voor alle aangemelde personen voortvloeien.
 3. De factuur geldt als bevestiging van de totstandkoming van de overeenkomst met Bureau Buitenland.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald op grond van de door Bureau Buitenland voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtgever verstrekte brochure of andere schriftelijke informatie. Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van Bureau Buitenland vereist. Bureau Buitenland zal de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk schriftelijk uitsluitsel geven.
 5. Bij reservering door of voor een minderjarige dient het inschrijfformulier voorzien te zijn van een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger(s).

Artikel 2 Betaling

 1. Voor iedere aangemelde cursist kan een bedrag wegens consult in rekening worden gebracht.
 2. De betaling daarvan dient uiterlijk 2 weken na de datum van de factuur plaats te vinden, tenzij anders staat vermeld op de factuur.

 

Artikel 3 Prijs 

 1. Een vermelde prijs geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven.
 2. Een vermelde prijs is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, en belastingen, zoals deze Bureau Buitenland bekend waren op de datum van het aanbod.
 3. In geval van wijziging van prijzen, geldkoersen of belastingen houdt Bureau Buitenland zich het recht voor tot wijziging van de prijs waarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen vóór de dag van vertrek, mededeling wordt gedaan aan de opdrachtgever. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen prijs gelden. Betekent de wijziging een verhoging van meer dan 15% van de prijs en tevens meer dan € 70, – per persoon, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren – met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden – echter uitsluitend binnen vijf dagen na ontvangst van bedoelde mededeling.
 4. Kennelijke fouten en vergissingen in de schriftelijke informatie binden Bureau Buitenland niet. Bureau Buitenland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven.
 5. Indien het aantal cursisten in een niveau – lesgroep minder dan de helft is dan wat in de van Bureau Buitenland afkomstige publicaties staat aangegeven als maximum, behouden de instituten het recht voor om het aantal lesuren evenredig te beperken.

Artikel 4 Documenten en bescheiden

 1. De cursist dient bij vertrek en gedurende het verblijf in het buitenland in het bezit te zijn van de nodige documenten zoals een paspoort, de vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. De gevolgen van het gemis van de nodige documenten komen geheel voor zijn of haar rekening en voor die van de opdrachtgever(s). Voor cursisten die de Nederlandse nationaliteit niet hebben, dient door de opdrachtgever(s) dan wel de cursist zelf extra zorg betracht te worden.
 2. De benodigde bescheiden zullen in de regel ongeveer 7 dagen vóór het vertrek aan de opdrachtgever worden toegezonden, mits tijdig aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Artikel 5 Wijziging door de opdrachtgever

 1. Tot 28 dagen vóór de datum van aanvang van de van de kan de opdrachtgever om wijziging van de overeenkomst verzoeken. Onder wijziging wordt mede begrepen vervanging van een aangemelde cursist. Voor zover mogelijk – mede in het licht van de door Bureau Buitenland gemaakte afspraken met het betrokken instituut en afspraken ter zake van de verblijfsaccommodatie ter plaatse – wordt door Bureau Buitenland getracht aan dit verzoek te voldoen, onder voorwaarde dat de extra behandelkosten door de opdrachtgever worden betaald.
 2. Afwijzing van het verzoek wordt met redenen omkleed. Wordt het verzoek, ondanks afwijzing, gehandhaafd dan geldt dit als annulering van de overeenkomst. De annuleringsbepalingen (artikel 6) zullen in dat geval van toepassing zijn.

Artikel 6 Annulering door de opdrachtgever

 1. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door de opdrachtgever zijn naast extra behandel- en administratiekosten de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden van de betreffende aanbieder verschuldigd.

Artikel 7 Wijziging en annulering door Bureau Buitenland

Bureau Buitenland behoudt zich het recht voor om in situaties van te weinig deelname, overmacht, alsmede omstandigheden die van invloed zijn op de kwaliteit of uitvoering van de aangeboden van de en/of accommodatie en/of reis en die buiten de schuld van Bureau Buitenland liggen de overeenkomst te wijzigen of te annuleren.

Artikel 8 Wijziging door derden

 1. Bureau Buitenland stelt zich niet aansprakelijk voor wijzigingen in de van de en/of accommodatie en/of vervoersovereenkomst daar slechts als tussenpersoon wordt opgetreden.
 2. Alhoewel Bureau Buitenland zich niet aansprakelijk stelt voor wijzigingen zoals bedoeld in voorgaand lid zal in geval van wijzigingen vrij van kosten bemiddelend worden opgetreden.

 Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Bureau Buitenland kan ten behoeve van de opdrachtgever(s) met derden overeenkomsten sluiten voor opleidingen en overige dienstverlening, zoals huisvesting, i.v.m. de opleidingen. Voor de uitvoering van deze overeenkomsten wordt door Bureau Buitenland geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij Bureau Buitenland ter zake van de keuze van bepaalde instituten en/of verblijfsaccommodatie opzet of grove schuld te verwijten valt. Evenmin aanvaardt Bureau Buitenland aansprakelijkheid in het geval de opdrachtgever geen annuleringsverzekering heeft afgesloten. Bureau Buitenland zal zich inspannen om te bemiddelen in geval van problemen met betrekking tot de uitvoering van bovenstaande overeenkomsten.
 2. Voor schade geleden door opdrachtgever(s) en/of cursist(en) welke het gevolg is van buiten de macht of invloed van Bureau Buitenland gelegen omstandigheden, wordt door Bureau Buitenland in ieder geval geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Onverminderd het bepaalde in leden 1 en 2 van dit artikel zal de aansprakelijkheid van Bureau Buitenland steeds beperkt zijn tot de reeds door de opdrachtgever betaalde prijs.

Artikel 10 De positie van de cursist

 1. De cursist is aansprakelijk voor schade door hem zelf veroorzaakt.
 2. De cursist die hinder of overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de overeenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Bureau Buitenland van voortzetting worden uitgesloten. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Bij afwezigheid of te laat komen van de cursist bij de lessen zal geen terugbetaling worden gedaan. Evenmin kunnen periodes van afwezigheid worden gecompenseerd door gratis verlenging van de van de.
 4. Op officiële feestdagen worden geen lessen gegeven. Deze lessen worden ook niet later ingehaald.

Artikel 11 Incassokosten

De opdrachtgever die niet tijdig, derhalve binnen de aangegeven termijn, aan zijn geldelijke verplichtingen jegens Bureau Buitenland heeft voldaan zal zonder nadere ingebrekestelling in gebreke zijn en is vervolgens gehouden tot een rentevergoeding van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand van de vertraging. Voorts is de opdrachtgever gehouden tot een vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten, alsmede van alle gerechtelijke kosten, met een minimum van € 70, -.

 Artikel 12 Klachten

Gefundeerde klachten dienen meteen gemeld te worden bij het secretariaat van de school/instelling/organisatie. Indien de school/instelling/organisatie de klachten niet naar tevredenheid oplost, dient de cursist onverwijld contact op te nemen met Bureau Buitenland, zodat Bureau Buitenland zich in verbinding kan stellen met de school/instelling/organisatie ter bemiddeling (vrij van kosten). Indien dit niet gebeurt, zal Bureau Buitenland na terugkomst niet aangesproken kunnen worden. Klachten over de bemiddeling dienen binnen 2 weken na terugkeer schriftelijk bij Bureau Buitenland te worden ingediend. Bureau Buitenland neemt deze klachten op de kortst mogelijke termijn in behandeling.

Artikel 13 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met de opdrachtgever dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt. Bureau Buitenland is echter gerechtigd in voorkomende gevallen de hulp in te roepen van de bevoegde Rechter in de woonplaats van de opdrachtgever.

 

Share Button

Reacties zijn gesloten.